İş Etiği ve Dürüstlük Politikası

Ana sayfa > İş Etiği ve Dürüstlük Politikası

Değerlerimiz

 • Mükemmelliğe yönelim
 • Dürüstlük
 • Çevreye Duyarlılık Ve Saygı
 • Disiplin
 • Güvenilirlik
 • Saygı ve Nezaket

Politikamız

Etik Davranış İlkeleri, şirketin temel davranış kurallarını kapsamaktadır. Şirket personeli, görevlerini yerine getirirken Etik Davranış İlkelerine uymak zorundadır. SOMÇELİK, faaliyetlerini sürdürürken, tüm çalışanlardan, şirketin değerlerini, etik davranış ilkelerini ve uygulamaları anlamalarını, benimsemelerini ve bu kurallara uygun hareket etmelerini bekler.

 • Kapsam
 • Tüm çalışanlar; müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar ve diğer paydaşlar ile olan ilişkilerinde bu genel ilkeleri esas alarak hareket etmelidirler. Yönetim Kurulu, yöneticiler dahil tüm çalışanların Etik Davranış Kurallarına uyması gerekir.
 • Etik Davranış İlkeleri

Dürüstlük ve Güvenilirlik:

SOMÇELİK; ortaklarına, pay sahiplerine, çalışanlarına, tedarikçilerine, iş ortaklarına, rakiplerine, çevre, toplum ve insanlığa karşı dürüst ve güvenilir olmayı hedefler. SOMÇELİK çalışanları şirket hedeflerine ulaşırken yasalara, uluslararası hukuk kurallarına ve ahlak değerlerine uygun hareket eder.

Gizlilik ve Ticari Sırların Korunması:

Konumu gereği şirketçe sağlanan veya iş yerinde ulaşma ya da öğrenme olasılığı bulunan bilgi ve dokümanlar, ticari sırlar, kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgiler, çalışanların özlük haklarına ait ve üçüncü şahıslarla yapılmış anlaşmalardaki gizli bilgiler gizlilik çerçevesinde korunur.

 • SOMÇELİK, çalışanlarına ve tüm paydaşlarına ait bilgilerin korunmasına özen gösterir.
 • SOMÇELİK’a ait her türlü gizli bilgi ve/veya belgenin “Insider Trading”
 • (içeriden öğrenenlerin ticareti) kapsamında içeriden sızdırılarak, borsa veya herhangi bir yolla menfaat elde edilmesi kesinlikle kabul edilmez.
 • Bütün resmi açıklamalar, şirketin belirlediği kişi veya birimler aracılığı ile ortaklara ve kamuoyuna eksiksiz, eş zamanlı ve anlaşılır biçimde duyurulur.
 • Herhangi bir nedenle şirketten ayrılma durumunda görev ve pozisyon nedeniyle sahip olunan her türlü belge, doküman ve gizlilik arz eden bilgilerin korunmasına ve bunların ileride şirket aleyhinde kullanılmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına özen gösterilir.


Çıkar Çatışması:

SOMÇELİK çalışanları çıkar çatışmasıyla sonuçlanacak eylemlerden özenle kaçınır ve görevleri esnasında şirket yararını korumaya özen gösterir, kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınır. Şirket yararı ile kişisel menfaatlerin çatışması ve çalışanların konumlarından dolayı uygun olmayan kişisel menfaatler elde etmesine, yakınlarına veya 3. şahıslara çıkar sağlamasına hiç bir koşulda müsaade edilmez.

Sorumluluklar:

Yasal Sorumluluklar:

 • SOMÇELİK, tüm faaliyetlerini ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlara uyum içinde sürdürür.
 • Şirketin hazırladığı her tür rapor, mali tablo veya kaydın, mevcut mevzuat doğrultusunda belirlenen ulusal ve uluslararası muhasebe ilkelerine göre tutulmasını sağlar.
 • Her türlü faaliyetlerini ve yasal yükümlülüklerini yerine getirirken, tüm kurum ve kuruluşlara menfaat beklentisi olmaksızın yaklaşır. Sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere karşı tarafsız ve eşit mesafede durur.

Çevreye Karşı Sorumluluklar:

 • SOMÇELİK çevre yasa ve yönetmeliklerine uygun hareket eder.
 • Yalnız iş sonuçlarına değil bu sonuçlara nasıl ulaşıldığına önem vererek, malzeme temininden mamul sevkiyatına kadar tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerinde çevre ve insan sağlığını koruyan tedbirleri almayı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı hedefler.
 • Çevre politikamız esas olarak çevre ve insana saygıdır. Bu politikayı;
 • Proseslerin tasarımında ve üretim süreçlerinde mümkün olduğunca daha az çevresel etkiye sahip geri dönüştürülebilir malzemeler ve buna yönelik teknolojiler kullanmak,
 • Kullandığımız her türlü malzemenin geri dönüştürülmesine, yeniden kullanılmasına ve olumsuz çevresel etkilerini en aza indirmeye yönelik sürekli iyileştirmeler yapmak,
 • Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak amacıyla enerji tüketimini ve atık miktarlarını “SOMÇELİK Çevre Hedeflerine” uygun olarak azaltmak,
 • Çevre ve iş kazasına sebep olabilecek durumlar için iş emniyetini sağlayacak önleyici tedbirleri almak, acil durumlarda uygulanacak önlemleri önceden belirlemek,
 • Tüm çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi, çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında bilinçlendirmek ve çevre koruma çalışmalarına katılımlarını sağlamak,
 • Tedarikçilerimizle çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında işbirliği yapmak ve tedarikçi seçiminde tedarikçinin çevre politikasını dikkate almak,
 • Çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında resmi kurum, kuruluş ve ilgililerle işbirliği yapmak, kamuoyunun çevre politikamıza kolaylıkla ulaşmasını sağlamak,
 • SOMÇELİK üst yönetimi tarafından gerekli kaynaklar sağlanarak desteklenen ISO 14001 çevre yönetim sistemimizi, çalışanlarımızın benimsediği ve uyguladığı, kuruluş içinde denetlenen, yönetim tarafından gözden geçirilen, kamuoyuna açık ve izlenebilen bir sistem olarak sürdürmek ve iyileştirmek, bu doğrultuda belirlenen SOMÇELİK çevre hedeflerine yönelik performansımızı sürekli olarak arttırmak,suretiyle uygulamayı öngörüyoruz.
 • Çevre politikamız çerçevesinde aşağıdaki değerleri benimsiyoruz.
 • Çevreyi ve doğal kaynakları gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bırakmak.
 • Çevrenin korunmasını ve iyileştirilmesini yasal zorunluluklar ve müşteri taleplerinin ötesinde, faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası ve yaşam tarzı olarak görmek.
 • Çevreye verilecek herhangi bir zararın tüm canlılara ve insanlığa verilmiş bir zarar olduğunu ve çevrenin tüm canlıların ortak varlığı olduğunu kabul etmek.

Topluma Karşı Sorumluluklar:

 • SOMÇELİK faaliyetlerini yürütürken, topluma karşı sorumluluklarının bilinciyle insan sağlığı, işletme güvenliği, çevrenin korunması standartlarını sürekli geliştirme niyetiyle hareket eder. Ülkemizin kalkınması için gerekli olan ekonomik, kültürel, sosyolojik gelişmelere katkı sağlamayı amaçlar.
 • SOMÇELİK toplumsal konularda duyarlı bir şekilde hareket eder. Sivil Toplum Örgütlerinde, sosyal sorumluluk projelerinde, eğitim ve hayır işlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde uygun faaliyetlerde rol almaya çalışır. SOMÇELİK çalışanlarının, iyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda duyarlı davranmalarını ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarını destekler.
 • Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınır, çalışanlarının bu gibi davranışlarda bulunmasına kesinlikle müsaade etmez.
 • Karar ve faaliyetleri etkileyecek, işin gidişatına uygun olmayan ayrıcalık veya yarar sağlamaya yönelik hediye, ürün ve hizmetlerin verilmesi ve alınmasından kaçınır.
 • SOMÇELİK faaliyet gösterdiği her yerde ve ortamda kişilerin hak ve özgürlüklerine sonuna kadar inanır ve onları destekler. Hiçbir hal ve koşulda, kişilerin etnik kökenine, cinsiyetine, rengine, ırkına, milliyetine, ekonomik durumuna, dinine ve diğer inanışlarına bağlı olarak ayrımcılık yapılamaz. Bu durum, işe almada ve terfide, sağlanan çalışma koşullarında, müşterilerle, tedarikçilerle ve ortaklarla olan tüm ilişkilerde de geçerlidir.
 • SOMÇELİK, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı davranır ve kurallara uyar. Çalışma koşullarının, üretilen ürünlerin ve hizmetlerin insan sağlığına ve güvenliğine uygunluğunu garanti altına alır.
 • SOMÇELİK, engelli işçi çalıştırma koşullarına ve ilgili tüm yasal kurallara uyacağını taahhüt eder. Engelli bireylerin de diğer sağlıklı bireyler gibi toplum yaşamında var olabilmesi, daha refah bir hayat sürebilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılabilmesi için çalışma yaşamına katılıp üretimde bulunmasını destekler. Ayrımcılık, dışlama veya ön yargıdan uzak bir yaklaşımla engelli çalışanların haklarını korur, günlük yaşamsal aktivitelerinin devamlılığını sağlayacak imkan ve hizmetleri sunar.

Müşterilere Karşı Sorumluluklar:

 • SOMÇELİK, yüksek müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde tüm müşterilerine karşı dürüst ve adil davranır.
 • Müşterilerinin problemlerine karşı duyarlı davranır, hızlı ve kalıcı çözümler üretmeyi hedefler.
 • Müşteri talep ve ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetleri sunmayı amaçlar ve taahhütlerini yerine getirmek için gerekli çabayı gösterir.

Hissedarlara Karşı Sorumluluklar:

 • SOMÇELİK, mali disiplin ve hesap verebilirlik anlayışıyla, kaynak ve varlıkların en verimli şekilde yönetilmesini sağlar.
 • Şirket hisse değerini maksimize etmeyi hedefleyen SOMÇELİK gereksiz risklerden kaçınarak, büyüme odaklı değer yaratan şirket stratejilerini uygular.
 • Şirket tarafından yetkilendirilenler dışında hiçbir çalışan SOMÇELİK’ı temsilen sözlü ya da yazılı açıklamada bulunamaz.

Çalışanlara Karşı Sorumluluklar:

 • SOMÇELİK ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapmaz. Eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlar. Ücretlendirme ve atamada performans ve verimlilik kriterlerini esas alır. Tüm süreçlerde şeffaf politikalar izler.
 • Çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar.
 • Çalışanlara ücret ve haklarını, yönetmelik ve kanunlarda belirlenmiş esaslara göre eksiksiz ve gününde öder.
 • Çalışanların bireysel ve mesleki konularda eğitilmesini sağlar. Çalışanların gerek mesleki bilgi ve becerilerinin, gerekse kişisel yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik egitimleri eşitlik ilkesi ile gerçekleştirir.
 • İşe alım ve çalışma sürecinde ayrımcılığı, her türlü zorlayıcı ve baskı altında çalıştırmayı reddeder.
 • Tüm çalışanlarına eşit mesafede durmayı ilke edinen SOMÇELİK, güvenli çalışma ortamı ve konfor sağlayarak sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapar.
 • Çalışanlarının birbirleriyle karşılıklı güven, saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde iletişim kurmalarını ve işbirliği yapmalarını bekler.

Sektöre ve Rakiplere İlişkin Sorumluluklar:

 • Rakip şirketlerle sadece yasal ve etik olan zeminlerde ve karşılıklı saygı çerçevesinde rekabet eder ve Rekabet Hukuku’nun ihlalinden kaçınır.
 • Rekabeti kısıtlamaya ya da sınırlamaya yönelik girişimleri desteklemez.

İş Ahlakı ve Davranışlar

 • SOMÇELİK çalışanları görevlerini eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu şekilde yürütür.
 • Şirketin kaynakları ve olanakları, siyasi faaliyetleri desteklemek amacıyla kullanılmaz. Şirket dahilinde siyasi faaliyet yürütülmez, siyasi partilere bağış yapılmaz ve siyasi kampanyalara destek verilmez.
 • Siyasi, sosyal ve dini görüşler çalışma ortamında ifade edilmez ve tartışılmaz.
 • Çalışanlar, prensip olarak, şirket dışında ikinci bir işte çalışamaz. Ancak mesleğine veya uzmanlığına giren konularda çalışanın SOMÇELİK dışında bir kurum veya kuruluşta görev alması, dışarıdaki bir işte çalışabilmesi, şirketin onayına bağlıdır.
 • Şirketin saygın imajının korunması ve geliştirilmesi için tüm çalışanlar üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirir. Bu çerçevede, tüm çalışanlar kişisel davranışlarının, kanunlar ve genel ahlak kuralları çerçevesinde olmasına özen gösterir.
 • Çalışanlar, şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve başkaları lehine kullanamaz.
 • Çalışanlar, şirket işleri ile ilgili doğrudan veya dolaylı hediye kabul edemez, menfaat sağlayamaz ve şirketin iş ilişkisinde olduğu şahıs veya firmalardan borç kabul edemez.
 • Basın ve yayın kuruluşlarına demeç verilmesi, basında yazı yayınlanması ve konferanslara konuşmacı olarak katılınması, şirketin iç düzenlemelerinde belirlenen kurallar çerçevesinde ve Yönetim Kurulu Başkanı onayının alınması suretiyle gerçekleşir.
 • İşe yeni başlayan her SOMÇELİK çalışanına Oryantasyon Programı kapsamında Etik kurallar okutulur.
 • Çalışanların çalışma ortamının verimliliğini ve güvenini bozan davranış, saldırgan tutum, tehditkar konuşma ve davranış biçimleri; taciz, rahatsız etme, ticari, politik ve dini amaçlı tanıtım yapması kabul edilemez.
 • Çalışanlar tüm yasa, kural ve yönetmeliklere uygun hareket etmekle yükümlüdürler.
 • Çalışanlar şirket varlıklarını korumalı ve verimli kullanılmalarını sağlamalıdır. Şirketin bütün varlıkları, sadece iş amaçlı kullanılmalıdır.
 • Ticari ilişki içinde bulunulan, müşteri veya tedarikçi konumundaki şirkette aynı iş ile ilgili karar verme mevkiinde bulunan kişilerin birinci,ikinci ve üçüncü derece akraba olması durumunda, çalışanlar, yöneticisine bilgi vermelidir.

Denetim:

Çalışanlar etik kurallar dışı bir uygulama ile karşılaşmaları halinde bunu İcra Kurulu Başkanı’na yazılı ve/veya sözlü olarak bildirir.

Yaptırımlar Ve İhracat Kontrolleri:

SOMÇELİK Raf San ve Tic. Ltd. Şti.’nin Dış satım (ihracat) faaliyetlerinin ve ticari faaliyetleri ile ilgili ve geçerli olduğu durumlarda,Türkiye Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ve diğer yargı alanları tarafından uygulanan ekonomik yaptırımlar ve ihracat kontrolleri yükümlülüklerine tam olarak uymak, kurum ilkesidir. SOMÇELİK ilgili taraflarının da buna uygun şekilde davranmasını bekler.

Yaptırım uygulanan herhangi bir gerçek kişi, tüzel kişi veya yaptırım uygulanacaklar listesinde yer alan veya ambargo uygulanan hükümetin %50 veya daha fazlasına sahip olunan kuruluşlar bu kapsama girer.

Yaptırımlara veya yürürlükteki İhracat Kontrol Düzenlemelerine aykırı olan tüm faaliyetler durdurulur.

Üçüncü bir tarafın Yaptırımlara tabi olup olmadığını belirlemek için Üçüncü Taraf Durum

Tespit çalışmaları yapılır.

Yapılan işlemlerde, işlemin yapılması sırasında şüphe duyulan bir işlem varsa,bu konu bir üst amire çıkartılarak eskalasyon yapılır.

Disiplin Uygulaması:

 Etik Davranış Kural ihlalleri sonrasında aşağıdaki disiplin cezaları uygulanır:

 • Suistimal yoksa ya da dikkatsizlik veya bilgisizlikten doğan ihmal söz konusu ise olayın etkisine uygun yazılı uyarı veya önceki uyarı sonrası gelişme olmaması ve benzer olayların tekrar etmesi durumunda yazılı kınama cezası verilir.
 • Eğer bilerek yapıldığı tespit edilen bir suistimal söz konusu ise işten çıkarmaya (iş kanununun ilgili maddeleri uyarınca) varan yaptırımlar uygulanır ve gerekli görülürse kanuni işlem başlatılır.